Trygghetsarbete pågår

Under hösten 2019 genomförde Rikshem undersökningen Trygghetskollen i bland annat Östersund. Med hjälp av GPS-knappar markerade framför allt våra hyresgäster, men även andra Östersundsbor, platser som de upplevde som otrygga.

Undersökningen visade bland annat att mer belysning och fler människor i rörelse var trygghetsökande insatser som efterfrågades.

Rikshem arbetar kontinuerligt för att skapa trygga områden, bland annat genom trygghetsanalyser av våra områden. Efter Trygghetskollen i Östersund har vi gjort flera åtgärder för att öka tryggheten, nedan hittar du ett antal exempel:

  • Vi har presenterat rapporten och resultatet för Östersunds kommun, andra bostadsbolag på orten samt polismyndigheten för att dela med oss av information för att även platser där Rikshem inte verkar ska kunna bli säkrare och tryggare.
  • Belysningen har förbättrats i områden kring Körfältet och vissa av Rikshems centrumfastigheter.
  • Vi har också förbättrat belysningen i områden kring Torvalla.
  • Många i undersökningen önskade också öppnare landskap för att minska den upplevda otryggheten och vi har till exempel rensat upp bland buskar och träd vid fastigheter i Torvalla/Skogsmon.
  • Även grönytor i Torvalla och Körfältet har rensats upp.
  • Innergårdar och samlingsplatser på Körfältet har utvecklats för att bland annat skapa ökad rörlighet i området.
  • Dessutom har vi sett över centrumnära fastigheter för att lägga upp en plan för hur vi tryggar närområdet och minskar risken för inbrott med portsystem och andra åtgärder

Nu fortsätter arbetet, både i det stora och lilla. I planerna ligger till exempel att se över belysningen vid fler fastigheter. Tillsammans gör vi Östersund tryggare!

Trygghetskollen – tillsammans skapar vi tryggare områden

Vi på Rikshem arbetar aktivt för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. I undersökningen Trygghetskollen tog vi hjälp av våra hyresgäster och boende på sju orter för att förbättra deras närområden.

Läs mer om Trygghetskollen

Trygghetskollen - rapport och resultat för Östersund

Under tre veckor har Östersundsbor, främst hyresgäster hos Rikshem, med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen.

Resultaten och rapport