Samhällsfastigheter

Sveriges befolkning blir allt äldre och behovet av vård- och omsorgsboenden ökar. I Rikshems fastighetsbestånd finns både vanliga hyresfastigheter och samhällsfastigheter.

Olika typer av samhällsfastigheter

Med samhällsfastigheter menar vi byggnader där olika typer av samhällsservice bedrivs. Det kan handla om äldreboenden, gruppboenden, skolor, förskolor och fastigheter för speciella behov. 

Attraktiva boenden för framtiden

Kommande äldre generationer efterfrågar en annan boendestandard än tidigare och samtidigt ökar också kraven på till exempel arbetsmiljön för de som arbetar på dagens äldreboenden. Kraven såväl som önskemålen om annan boendestandard har gjort att vi genomfört omfattande renoveringar i våra fastigheter, för att skapa mer attraktiva boenden som fungerar även i framtiden.

Om- och tillbyggnation av samhällsfastigheter

Ett exempel på en lyckad om- och tillbyggnation är på vård- och omsorgsboendet Arhem i Sigtuna. Projektet innebar dels ombyggnationer av anslutande befintliga gemensamma utrymmen samt 36 nya lägenheter. De äldre bostäderna togs tillvara samtidigt som de kompletterades med en nybyggnation. I samband med byggnationerna skapade vi också en gemensam innergård med fokus på grönska och natur.

Långsiktig ägare

I samhällsfastigheterna är den allra största delen av våra hyresgäster kommuner och landsting. För kommunerna är det en trygghet att veta att vi kommer att finnas lika länge som dem. Eftersom vi äger och förvaltar våra fastigheter långsiktigt med ambitionen att alltid erbjuda trygga, trivsamma och flexibla boenden. Boenden för livets alla faser.

Långsiktighet och hållbarhet grunden i vår affär!

Vi på Rikshem ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta.

Vi tänker hållbart

Vi bygger

Rikshem växer dels genom kloka investeringar i olika kommuner men även genom att bygga nya bostäder.

Planerade, pågående och avslutade projekt.