Samhällsfastigheter

Sveriges befolkning blir allt äldre och därmed ökar behovet av vård- och omsorgsboenden. I Rikshems fastighetsbestånd finns både vanliga hyresfastigheter och samhällsfastigheter.

Olika typer av samhällsfastigheter

Med samhällsfastigheter menar vi byggnader där olika typer av samhällsservice bedrivs. Det kan handla om äldreboenden, gruppboenden, skolor, förskolor och fastigheter för speciella behov. 

Attraktiva boenden för framtiden

Det är tydligt att kommande äldre generationer vill ha en annan boendestandard än tidigare generationer. Samtidigt ökar kraven exempelvis på hur arbetsmiljön fungerar och är utformad för alla de som arbetar på dagens äldreboenden. Önskemålen om boendestandard och kraven på arbetsmiljön har varit med och lagt grunden för renoveringar i våra fastigheter. Vårt mål är att skapa mer attraktiva boenden som fungerar även i framtiden.

Om- och tillbyggnation av samhällsfastigheter

Vi har genomfört flera lyckade om- och tillbyggnader, och ett exempel är på vård- och omsorgsboendet Arhem i Sigtuna. Projektet innebar dels ombyggnationer av anslutande befintliga gemensamma utrymmen, dels 36 nya lägenheter. De äldre bostäderna togs tillvara samtidigt som de kompletterades med en nybyggnation. I samband med byggnationerna skapade vi också en gemensam innergård med fokus på grönska och natur.

Långsiktig ägare

I samhällsfastigheterna är den allra största delen av våra hyresgäster kommuner och regioner. För kommunerna är det en trygghet att veta att vi kommer att finnas lika länge som dem. Eftersom vi äger och förvaltar våra fastigheter långsiktigt med ambitionen att alltid erbjuda trygga, trivsamma och flexibla boenden. Boenden för livets alla faser.

Långsiktighet och hållbarhet grunden i vår affär!

Vi på Rikshem ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta.

Vi tänker hållbart

Vi bygger

Rikshem växer dels genom kloka investeringar i olika kommuner, dels genom att bygga nya bostäder.

Planerade, pågående och avslutade projekt.