Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Alternativa nyckeltal

Rikshem har tillämpat European Securities and Markets Authoritys, ESMA, riktlinjer för alternativa nyckeltal vilka syftar till att underlätta förståelsen av nyckeltalen och därmed öka användbarheten. De alternativa nyckeltalen ger värdefull merinformation för utvärdering av bolagets verksamhet.

Rikshems affärsidé är att utveckla och förvalta bostads- och samhällsfastigheter. Den finansiella risken ska vara låg.

Högre överskottsgrad leder till ett ökat driftnetto vilket ger värdetillväxt på fastigheterna och ett ökat förvaltningsresultat. Utvecklingen av förvaltningsresultatet påvisar bolagets förmåga att genera ett stabilt kassaflöde vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling av befintliga fastigheter.

Soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad är tydliga indikatorer på den finansiella risken.

             

Belopp i mkr
2017
okt-dec
2016
okt-dec
2017
jan-dec
2016
jan-dec
2016
jan-dec
2015
jan-dec
Hyresintäkter 669 646 2 665 2 484 2 484 2 039
Fastighetskostnader -324 -329 -1 110 -1 064 -1 064 -847
Driftnetto 345 317 1 555 1 420 1 420 1 192
             
Driftnetto 345 317 1 555 1 420 1 420 1 192
Hyresintäkter 669 646 2 665 2 484 2 484 2 039
Överskottsgrad 52% 49% 58% 57% 57% 58%
             
Resultat före skatt 281 1 338 2 948 3 055 3 055 2 510
Återläggning            
Värdeförändring
fastigheter
124 884 1 647 1 962 1 962 1 856
Värdeförändring
derivatinstrument
11 156 36 -76 -76 74
Valutakursförändring
räntebärande skulder
-23 13 115 0 -39 0
Förvaltningsresultat 169 285 1 150 1 169 1 208 580
       

Belopp i mkr
2017
31 dec
2016
31 dec
2015
31 dec
Eget kapital 15 710 13 281 10 360
Balansomslutning 43 501 40 114 34 053
Soliditet, procent 36% 33% 30%
       
Externa räntebärande skulder 24 290 23 422 21 074
Verkligt värde förvaltningsfastigheter 41 039 37 878 32 009
Belåningsgrad, procent 59% 62% 66%
     
Belopp i mkr 2017
jan-dec
2016
jan-dec
Resultat före skatt 2 948 3 055
Återläggning:    
Värdeförändring fastigheter 1 647 1 962
Värdeförändring derivatinstrument och lån 151 -115
Resultat från andelar i joint ventures 90 205
Övriga finansiella kostnader -18 -6
Räntekostnader -434 -353
Summa 1 512 1 361
Externa räntor 434 353
Räntetäckningsgrad, gånger 3,5 3,8