Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Alternativa nyckeltal

Rikshem har tillämpat European Securities and Markets Authoritys, ESMA, riktlinjer för alternativa nyckeltal vilka syftar till att underlätta förståelsen av nyckeltalen och därmed öka användbarheten. De alternativa nyckeltalen ger värdefull merinformation för utvärdering av bolagets verksamhet.

Rikshems affärsidé är att utveckla och förvalta bostads- och samhällsfastigheter. Den finansiella risken ska vara låg.

Högre överskottsgrad leder till ett ökat driftnetto vilket ger värdetillväxt på fastigheterna och ett ökat förvaltningsresultat. Utvecklingen av förvaltningsresultatet påvisar bolagets förmåga att genera ett stabilt kassaflöde vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling av befintliga fastigheter.

Soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad är tydliga indikatorer på den finansiella risken.


Belopp i mkr
2019
jan-mar
2018
jan-mar
apr 2018-
mars 2019
2018
jan-dec
Hyresintäkter 718 680  2 830  2 792
Fastighetskostnader -379 -330  -1 317  -1 268
Driftnetto 339 350  1 513  1 524
         
Driftnetto 339 350  1 513  1 524
Hyresintäkter 718 680  2 830  2 792
Överskottsgrad 47% 51%  53%  55%
         
Resultat före skatt 385 426 2 881  2 922
Återläggning:        
Värdeförändring
fastigheter
173 269  2 011  2 107
Värdeförändring derivatinstrument 292 247 -57  -102
Valutakursförändring räntebärande skulder -292 -309 -74  -91
Förvaltningsresultat 212 219  1 001  1 008
     

Belopp i mkr
2019
mars 
2018
dec
Eget kapital 18 491 18 199
Balansomslutning 49 632 48 734
Soliditet, procent 37% 37%
     
Externa räntebärande skulder 26 563 26 493
Verkligt värde förvaltningsfastigheter 46 461 45 687
Belåningsgrad, procent 57% 58%
     
Belopp i mkr apr 2018- 
mars 2019
2018
jan-dec
Resultat före skatt 2 881 2 922
Återläggning:    
Värdeförändring fastigheter 2 011 2 107
Värdeförändring derivatinstrument och lån -131 -193
Resultat från andelar i joint ventures 16 7
Övriga finansiella kostnader -17 -13
Räntekostnader -451 -458
Summa 1 453 1 472
Externa räntor 451 458
Räntetäckningsgrad, gånger 3,2 3,2