Alternativa nyckeltal

Rikshem har tillämpat European Securities and Markets Authoritys, ESMA, riktlinjer för alternativa nyckeltal vilka syftar till att underlätta förståelsen av nyckeltalen och därmed öka användbarheten. De alternativa nyckeltalen ger värdefull merinformation för utvärdering av bolagets verksamhet.

Rikshems affärsidé är att utveckla och förvalta bostads- och samhällsfastigheter. Den finansiella risken ska vara låg.

Högre överskottsgrad leder till ett ökat driftnetto vilket ger värdetillväxt på fastigheterna och ett ökat förvaltningsresultat. Utvecklingen av förvaltningsresultatet påvisar bolagets förmåga att genera ett stabilt kassaflöde vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling av befintliga fastigheter.

Soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad är tydliga indikatorer på den finansiella risken.

             

Belopp i mkr
2017
jul-sep
2016
jul-sep
2017
jan-sep
2016
jan-sep
2016
jan-dec
2015
jan-dec
Hyresintäkter 661 633 1 996 1 838 2 484 2 039
Fastighetskostnader -209 -217 -786 -735 -1 064 -847
Driftnetto 452 416 1 210 1 103 1 420 1 192
             
Driftnetto 452 416 1 210 1 103 1 420 1 192
Hyresintäkter 661 633 1 996 1 838 2 484 2 039
Överskottsgrad 68% 66% 61% 60% 57% 58%
             
Resultat före skatt 939 553 2 667 1 717 3 055 2 510
Återläggning            
Värdeförändring
fastigheter
546 212 1 523 1 078 1 962 1 856
Värdeförändring
derivatinstrument
64 57 25 -232 -76 74
Valutakursförändring
räntebärande skulder
-6 -52 138 -52 -39 0
Förvaltningsresultat 335 336 981 923 1 208 580
       

Belopp i mkr
2017
30 sep
2016
31 dec
2015
31 dec
Eget kapital 15 525 13 281 10 360
Balansomslutning 44 202 40 114 34 053
Soliditet, procent 35% 33% 30%
       
Externa räntebärande skulder 25 006 23 422 21 074
Verkligt värde förvaltningsfastigheter 40 340 37 878 32 009
Belåningsgrad, procent 62% 62% 66%
     
Belopp i mkr 2017
jan-sep
2016
jan-sep
Resultat före skatt 2 667 1 717
Återläggning:    
Värdeförändring fastigheter 1 523 1 078
Värdeförändring derivatinstrument och lån 163 -284
Resultat från andelar i joint ventures 113 127
Övriga finansiella kostnader -5 -10
Räntekostnader -312 -275
Summa 1 185 1 081
Externa räntor 312 275
Räntetäckningsgrad, gånger 3,8 3,9