Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Alternativa nyckeltal

Rikshem har tillämpat European Securities and Markets Authoritys, ESMA, riktlinjer för alternativa nyckeltal vilka syftar till att underlätta förståelsen av nyckeltalen och därmed öka användbarheten. De alternativa nyckeltalen ger värdefull merinformation för utvärdering av bolagets verksamhet.

Rikshems affärsidé är att utveckla och förvalta bostads- och samhällsfastigheter. Den finansiella risken ska vara låg.

Högre överskottsgrad leder till ett ökat driftnetto vilket ger värdetillväxt på fastigheterna och ett ökat förvaltningsresultat. Utvecklingen av förvaltningsresultatet påvisar bolagets förmåga att genera ett stabilt kassaflöde vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling av befintliga fastigheter.

Soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad är tydliga indikatorer på den finansiella risken.

         

Belopp i mkr
2018
jan-mars
2017
jan-mars
apr 2017-mars 2018 2017
jan-dec
Hyresintäkter  680  665 2 680  2 665
Fastighetskostnader  -330  -313 -1 127  -1 110
Driftnetto  350  352 1 553  1 555
         
Driftnetto  350  352 1 553  1 555
Hyresintäkter  680  665 2 680  2 655
Överskottsgrad  51%  53% 58%  58%
         
Resultat före skatt 426  503 2 871  2 948
Återläggning:        
Värdeförändring
fastigheter
 269  218 1 698  1 647
Värdeförändring derivatinstrument 247  -11 294  -36
Valutakursförändring
räntebärande skulder
 -309  39 -233  115
Förvaltningsresultat  219  257 1 112  1150
       

Belopp i mkr
2018
31 mars
2017
31 mars
2017
31 dec
Eget kapital 16 039 13 666 15 710
Balansomslutning 45 047 42 122 43 501
Soliditet, procent 36% 32% 36%
       
Externa räntebärande skulder 25 072 24 903 24 021
Verkligt värde förvaltningsfastigheter 42 199 39 729 41 039
Belåningsgrad, procent 59% 63% 59%
     
Belopp i mkr april 2017-
mars 2018
2017
jan-dec
Resultat före skatt 2 871 2 948
Återläggning:    
Värdeförändring fastigheter 1 698 1 647
Värdeförändring derivatinstrument och lån 61 151
Resultat från andelar i joint ventures 78 90
Övriga finansiella kostnader -16 -14
Räntekostnader -456 -429
Summa 1 506 1 503
Externa räntor 456 429
Räntetäckningsgrad, gånger 3,3 3,5