Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Alternativa nyckeltal

Rikshem har tillämpat European Securities and Markets Authoritys, ESMA, riktlinjer för alternativa nyckeltal vilka syftar till att underlätta förståelsen av nyckeltalen och därmed öka användbarheten. De alternativa nyckeltalen ger värdefull merinformation för utvärdering av bolagets verksamhet.

Rikshems affärsidé är att utveckla och förvalta bostads- och samhällsfastigheter. Den finansiella risken ska vara låg.

Högre överskottsgrad leder till ett ökat driftnetto vilket ger värdetillväxt på fastigheterna och ett ökat förvaltningsresultat. Utvecklingen av förvaltningsresultatet påvisar bolagets förmåga att genera ett stabilt kassaflöde vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling av befintliga fastigheter.

Soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad är tydliga indikatorer på den finansiella risken.


Belopp i mkr
2018
okt-dec
2017
okt-dec
2018
jan-dec
2017
jan-dec
Hyresintäkter 721 669  2 792  2 665
Fastighetskostnader -380 -324  -1 268  -1 110
Driftnetto 341 345  1 524  1 555
         
Driftnetto 341 345  1 524  1 555
Hyresintäkter 721 669  2 792  2 655
Överskottsgrad 47% 52%  55%  58%
         
Resultat före skatt 1 049 281 2 922  2 948
Återläggning:        
Värdeförändring
fastigheter
981 124  2 107  1 647
Värdeförändring derivatinstrument -460 11 -102  36
Valutakursförändring räntebärande skulder -307 -23 -91  115
Förvaltningsresultat 221 169  1 008  1 150
     

Belopp i mkr
2018
31 dec
2017
31 dec
Eget kapital 18 199 15 710
Balansomslutning 48 734 43 501
Soliditet, procent 37% 36%
     
Externa räntebärande skulder 26 493 24 021
Verkligt värde förvaltningsfastigheter 45 687 41 039
Belåningsgrad, procent 58% 59%
     
Belopp i mkr 2018 
jan-dec
2017
jan-dec
Resultat före skatt 2 922 2 948
Återläggning:    
Värdeförändring fastigheter 2 107 1 647
Värdeförändring derivatinstrument och lån -193 151
Resultat från andelar i joint ventures 7 90
Övriga finansiella kostnader -13 -14
Räntekostnader -458 -434
Summa 1 472 1 508
Externa räntor 458 434
Räntetäckningsgrad, gånger 3,2 3,5