Alternativa nyckeltal

Rikshem har tillämpat European Securities and Markets Authoritys, ESMA, riktlinjer för alternativa nyckeltal vilka syftar till att underlätta förståelsen av nyckeltalen och därmed öka användbarheten. De alternativa nyckeltalen ger värdefull merinformation för utvärdering av bolagets verksamhet.

Rikshems affärsidé är att utveckla och förvalta bostads- och samhällsfastigheter. Den finansiella risken ska vara låg.

Högre överskottsgrad leder till ett ökat driftnetto vilket ger värdetillväxt på fastigheterna och ett ökat förvaltningsresultat. Utvecklingen av förvaltningsresultatet påvisar bolagets förmåga att genera ett stabilt kassaflöde vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling av befintliga fastigheter.

Soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad är tydliga indikatorer på den finansiella risken.

             

Belopp i mkr
2017
apr-jun
2016
apr-jun
2017
jan-jun
2016
jan-jun
2016
jan-dec
2015
jan-dec
Hyresintäkter 670 617 1 335 1 205 2 484 2 040
Fastighetskostnader -264 -249 -577 -518 -1 064 -848
Driftnetto 406 368 758 687 1 420 1 192
             
Driftnetto 406 368 758 687 1 420 1 192
Hyresintäkter 670 617 1 335 1 205 2 484 2 040
Överskottsgrad 61% 60% 57% 57% 57% 58%
             
Resultat före skatt 1 225 855 1 728 1 164 3 055 2 510
Återläggning            
Värdeförändring
fastigheter
759 612 977 866 1 962 1 856
Värdeförändring
derivatinstrument
-28 -113 -39 -289 -76 75
Valutakursförändring
räntebärande skulder
105 0 144 0 -39 0
Förvaltningsresultat 389 356 646 587 1 208 579
       

Belopp i mkr
2017
30 juni
2016
31 dec
2015
31 dec
Eget kapital 14 745 13 281 10 360
Balansomslutning 45 042 40 114 34 053
Soliditet, procent 33% 33% 30%
       
Externa räntebärande skulder 26 742 23 422 21 074
Verkligt värde förvaltningsfastigheter 39 556 37 878 32 009
Belåningsgrad, procent 68% 62% 66%
     
Belopp i mkr 2017
jan-jun
2016
jan-jun
Resultat före skatt 1 728 1 164
Återläggning:    
Värdeförändring fastigheter 977 866
Värdeförändring derivatinstrument och lån 105 -289
Resultat från andelar i joint ventures 103 104
Övriga finansiella kostnader -6 -7
Räntekostnader -186 -167
Summa 734 657
Externa räntor 186 167
Räntetäckningsgrad, gånger 3,9 3,9