Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Alternativa nyckeltal

Rikshem har tillämpat European Securities and Markets Authoritys, ESMA, riktlinjer för alternativa nyckeltal vilka syftar till att underlätta förståelsen av nyckeltalen och därmed öka användbarheten. De alternativa nyckeltalen ger värdefull merinformation för utvärdering av bolagets verksamhet.

Rikshems affärsidé är att utveckla och förvalta bostads- och samhällsfastigheter. Den finansiella risken ska vara låg.

Högre överskottsgrad leder till ett ökat driftnetto vilket ger värdetillväxt på fastigheterna och ett ökat förvaltningsresultat. Utvecklingen av förvaltningsresultatet påvisar bolagets förmåga att genera ett stabilt kassaflöde vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling av befintliga fastigheter.

Soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad är tydliga indikatorer på den finansiella risken.


Belopp i mkr
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2018
apr-jun
2017
apr-jun
2017 jul- 2018 jun 2017
jan-dec
Hyresintäkter 1 374 1 335  694  670 2 704  2 665
Fastighetskostnader -626 -577  -296  -264 -1 159  -1 110
Driftnetto 748 758  398  406 1 545  1 555
             
Driftnetto 748 758  398  406 1 545  1 555
Hyresintäkter 1 374 1 335  694  670 2 704  2 655
Överskottsgrad 54% 57%  57%  61% 57%  58%
             
Resultat före skatt 1 237 1 728 811  1 225 2 457  2 948
Återläggning:            
Värdeförändring
fastigheter
933 977  664  759 1 603  1 647
Värdeförändring derivatinstrument 300 -39 53  -28 375  36
Valutakursförändring räntebärande skulder -476 144  -167  105 -505  115
Förvaltningsresultat 480 646  261  389 984  1150
       

Belopp i mkr
2018
30 juni
2017
30 juni
2017
31 dec
Eget kapital 16 854 14 745 15 710
Balansomslutning 46 832 45 042 43 501
Soliditet, procent 36% 33% 36%
       
Externa räntebärande skulder 26 098 26 742 24 021
Verkligt värde förvaltningsfastigheter 43 239 39 556 41 039
Belåningsgrad, procent 60% 68% 59%
     
Belopp i mkr jul 2017-
jun 2018
2017
jan-dec
Resultat före skatt 2 457 2 948
Återläggning:    
Värdeförändring fastigheter 1 603 1 647
Värdeförändring derivatinstrument och lån -130 151
Resultat från andelar i joint ventures -19 90
Övriga finansiella kostnader -16 -14
Räntekostnader -456 -429
Summa 1 475 1 503
Externa räntor 456 429
Räntetäckningsgrad, gånger 3,2 3,5