Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Alternativa nyckeltal

Rikshem har tillämpat European Securities and Markets Authoritys, ESMA, riktlinjer för alternativa nyckeltal vilka syftar till att underlätta förståelsen av nyckeltalen och därmed öka användbarheten. De alternativa nyckeltalen ger värdefull merinformation för utvärdering av bolagets verksamhet.

Rikshems affärsidé är att utveckla och förvalta bostads- och samhällsfastigheter. Den finansiella risken ska vara låg.

Högre överskottsgrad leder till ett ökat driftnetto vilket ger värdetillväxt på fastigheterna och ett ökat förvaltningsresultat. Utvecklingen av förvaltningsresultatet påvisar bolagets förmåga att genera ett stabilt kassaflöde vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling av befintliga fastigheter.

Soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad är tydliga indikatorer på den finansiella risken.


Belopp i mkr
2018
jan-sep
2017
jan-sep
2018
jul-sep
2017
jul-sep
2017 okt- 2018 sep 2017
jan-dec
Hyresintäkter 2 071 1 996  697  661 2 740  2 665
Fastighetskostnader -888 -786  -262  -209 -1 212  -1 110
Driftnetto 1 183 1 240  435  452 1 528  1 555
             
Driftnetto 1 183 1 210  435  452 1 528  1 555
Hyresintäkter 2 071 1 996  697  661 2 740  2 655
Överskottsgrad 57% 61%  62%  68% 56%  58%
             
Resultat före skatt 1 873 2 667 636 939 2 154  2 948
Återläggning:            
Värdeförändring
fastigheter
1 126 1 523  193  545 1 250  1 647
Värdeförändring derivatinstrument 358 25 59 64 369  36
Valutakursförändring räntebärande skulder -398 138 78  -6 -421  115
Förvaltningsresultat 787 981  306  335 956  1 150
       

Belopp i mkr
2018
30 sep
2017
30 sep
2017
31 dec
Eget kapital 17 360 15 525 15 710
Balansomslutning 47 269 44 202 43 501
Soliditet, procent 37% 35% 36%
       
Externa räntebärande skulder 27 794 25 006 24 021
Verkligt värde förvaltningsfastigheter 44 282 40 340 41 039
Belåningsgrad, procent 58% 62% 59%
     
Belopp i mkr okt 2017-
sep 2018
2017
jan-dec
Resultat före skatt 2 154 2 948
Återläggning:    
Värdeförändring fastigheter 1 250 1 647
Värdeförändring derivatinstrument och lån -52 151
Resultat från andelar i joint ventures -28 90
Övriga finansiella kostnader -18 -14
Räntekostnader -470 -434
Summa 1 472 1 508
Externa räntor 470 434
Räntetäckningsgrad, gånger 3,1 3,5