Från uppstickare till ett av Sveriges största privata fastighetsbolag

Rikshem är ett ungt bolag som bildades vid en av de största bostadsfastighetsaffärerna någonsin i Sverige. På bara några år har bolaget vuxit i hög fart och därmed utökat sin närvaro i landet.

Rikshem bildades 2010 i och med att Vasakronan sålde sina bostadsfastigheter. Bolaget, som från början hette Dombron, ägde från start 8.000 lägenheter i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Fjärde AP-fonden var ensam ägare initialt men knappt ett år senare köpte AMF Tjänstepension AB 50 procent av bolaget. Med de två nya stabila ägarna bytte man namn till Rikshem för att signalera att bolaget siktar på att äga fastigheter över hela landet. Intentionen var redan från början att vara en långsiktig fastighetsägare som ville investera både i fastigheterna och områdena där man verkar.

Utökningen av fastighetsbeståndet satte fart och förutom bostäder blev samhällsfastigheter tidigt en viktig del av bolagets affär och verksamhet. Expansionen lät inte vänta på sig, redan första året dubblades marknadsvärdet och från att ha ägt fastigheter i tre storstäder ägde Rikshem nu fastigheter även i bland annat Västerås, Halmstad, Norrköping, Sigtuna och Knivsta. Tillväxten har fortsatt att stadigt öka sedan dess.

Hållbarhet och socialt ansvar från start

Resan mot att bli en av Sveriges största fastighetsägare har gått snabbt, men hela tiden med långsiktighet i fokus. Även hållbarhet – ekonomisk, miljömässig och social – är en viktig del i Rikshems verksamhet. Redan ett år efter starten togs den första strategin för arbete med social hållbarhet fram och de första sommarjobbarna anställdes. När vi bygger nya bostäder säkerställer vi att det görs på bästa hållbara sätt. Den allra största klimatpåverkan i en fastighets livscykel sker i byggskedet och avgörs av såväl material som transporter. Rikshem var tidigt ute med att bygga i trä och arbetar aktivt med klimatmål och kravställande vid byggprocesser och bygglovsansökningar.

Rikshems resa har varit händelserik och utvecklande hela vägen från start. Ändå har den bara börjat. Vi på Rikshem är fast beslutna att fortsätta utveckla bostäder och samhällsfastigheter som bidrar till Sveriges tillväxt och skapar attraktiva livsmiljöer där människor vill bo och leva.

2010 Vasakronan säljer 8 000 lägenheter till ett värde av 5,5 miljarder kronor till Fjärde AP-fonden som bildar bolaget Dombron.

2011 AMF Tjänstepension AB köper hälften av bolaget som byter namn till Rikshem.

2012 Fastighetsvärdet når 16 miljarder kronor.

2013 Första nyproduktionsprojektet startar.

2014 Rikshem blir ett av de första fastighetsbolagen i världen som emitterar gröna företagsobligationer för kapitalmarknaden att investera i.

2015 Rikshem startar flera nyproduktionsprojekt i trä och är enligt Byggfakta det bostadsbolag som bygger mest i trä.

2016 Sophia Mattsson-Linnala tillträder som vd. Fastighetsvärdet når 32 miljarder kronor.

2017  Stort internt strategiarbete genomförs i syfte att nå effektivare förvaltning, större regional förankring och ett tydligare samband mellan affärsutveckling och samhällsnytta.

2018 Rikshem genomför ett stort antal trygghetsanalyser i sina områden som leder till konkreta åtgärdsplaner i arbetet med områdesutveckling.

2019 Rikshem utmanar byggbranschen och traditionella processer genom att teckna tioåriga ramavtal med utvalda aktörer, i syfte att snabba på produktionen av hyresrätter samtidigt som produktionstid och klimatpåverkan minskas.

2020 Anette Frumerie tillträder som vd och Rikshem fyller 10 år.

2021 Fastighetsvärdet når 53 miljarder kronor.

Våra fastigheter

Rikshem äger fastigheter i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö söder. Den sista september 2022 uppgick fastighetsvärdet till cirka 61,2 miljarder kronor.

Våra fastigheter

Långsiktighet och hållbarhet grunden i vår affär!

Vi på Rikshem ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta.

Vi tänker hållbart