Ekonomiskt hållbar verksamhet

Rikshem vill vara ett ansvarsfullt företag vilket innebär att arbeta långsiktigt samt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Ett ekonomiskt starkt företag är en grundförutsättning för att kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt. För oss betyder en ekonomiskt hållbar förvaltnings- och projektverksamhet att arbeta med långsiktiga relationer och intressenter, långsiktiga beslut och att ta låg risk.

Hög affärsetik är av största vikt och en viktig del i att vara ett ansvarsfullt företag. Vi har dokumenterat vårt arbetssätt i policyer, riktlinjer och andra styrdokument för att styra verksamheten.

God etik också i leverantörsledet

För att säkerställa att inköp av varor och tjänster sker på ett ansvarsfullt sätt har Rikshem en leverantörsuppförandekod. 

Leverantörsuppförandekoden speglar Rikshems värderingar. De produkter eller tjänster som leverantörer tillhandahåller förväntas vara framställda under förhållanden som är förenliga med de principer som anges i FN:s globala hållbarhetsmål avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

Aktuella projekt

Rikshem växer genom kloka investeringar i olika kommuner men även genom att bygga nya bostäder.

Aktuella projekt

Våra fastigheter

Vi äger fastigheter i hela Sverige, från norr till syd. Den sista juni 2022 uppgick fastighetsvärdet till cirka 60,7 miljarder kronor.

Våra fastigheter