S&P Global placerar Rikshem på Credit Watch Negative

mar 02, 2020 19:25 - Regulatorisk information

Kreditvärderingsinstitutet S&P Global meddelade idag att de placerar Rikshem på Credit Watch Negative med anledning av Rikshems uppdaterade ägardirektiv och nya finansiella mål.

Rikshem startades 2010 och har haft rating A- sedan 2013. Sedan dess har bolaget kontinuerligt stärkts finansiellt samtidigt som interna processer och regelverk löpande har förbättrats. I samband med en översyn av ägardirektivet som kommunicerades den 14 februari 2020 har ägarna, Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB, beslutat att skärpa de finansiella målen avseende soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad. Ett nytt mål avseende nettoskuld/EBITDA har i samband med revideringen införts för att begränsa skuldsättningen i förhållande till bolagets intjäning. Ägarna etablerade också en utdelningspolicy enligt vilken en eventuell framtida utdelning är beloppsmässigt begränsad och villkorad av att de finansiella målen är uppfyllda.  Bolaget skulle, även efter en utdelning, vara finansiellt starkare än tidigare.

Rikshem har under de senaste åren kontinuerligt stärkt styrningen av bolaget och minskat den finansiella risken. Nyckeltalen avseende soliditet och belåningsgrad har förstärkts och den finansiella risken har hanterats bland annat genom att kapital- och räntebindningstider har förlängts. Efter en period av kraftig tillväxt, främst genom förvärv, har bolaget nu gått in i en fas där förvärvstakten är lägre och investeringsverksamheten skiftar fokus mot att löpande stärka portföljens kvalitet och långsiktiga intjäningsförmåga. För ägarna är Rikshem ett långsiktigt innehav. Bolagets strategi ligger fast och de nya finansiella mål och utdelningspolicy som kommunicerades den 14 februari 2020 kvarstår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Denna information är sådan som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl. 19:25 CET.