S&P Global sänker Rikshems långfristiga rating ett steg till BBB+

maj 06, 2020 19:40 - Regulatorisk information

Kreditvärderingsinstitutet S&P Global meddelade idag att de sänker Rikshems långfristiga rating ett steg till BBB+ med stabil outlook. Kortfristig rating A-2 samt K-1 på S&P:s nordiska skala bibehålls.

S&P Global (S&P) meddelade i februari att de placerade Rikshem på Credit Watch Negative med anledning av Rikshems uppdaterade ägardirektiv och nya finansiella mål. Nu har S&P beslutat att tillämpa sina ratingkriterier ”Key Credit Factors for the Real Estate Industry” istället för som tidigare ”Methodology For Rating Public And Nonprofit Social Housing Providers” på Rikshem. Som en konsekvens av detta sänks den långfristiga ratingen från A- till BBB+. Samtidigt bibehåller Rikshem ratingen A-2 för kortfristig finansiering och K-1 på S&P:s nordiska skala.

Rikshem startades 2010 och har haft rating A- sedan 2013. Sedan dess har bolaget kontinuerligt stärkts finansiellt samtidigt som styrningen med interna processer och regelverk löpande har förbättrats. Efter en period av kraftig tillväxt, främst genom förvärv, har bolaget nu gått in i en fas där förvärvstakten är lägre och investeringsverksamheten skiftar fokus mot att löpande stärka portföljens kvalitet och långsiktiga intjäningsförmåga.

Rikshems ägare, Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB, ser Rikshem som ett långsiktigt innehav. I samband med en översyn av ägardirektivet som kommunicerades den 14 februari 2020 har ägarna beslutat att skärpa de finansiella målen avseende soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad. Ett nytt mål avseende nettoskuld/EBITDA har införts för att begränsa skuldsättningen i förhållande till bolagets intjäning. Ägarna etablerade också en utdelningspolicy enligt vilken en eventuell framtida utdelning är beloppsmässigt begränsad och villkorad av att de finansiella målen är uppfyllda. Bolaget skulle, även efter en utdelning, vara finansiellt starkare än tidigare.

Dokument

Release (pdf)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 19:40 CET.