Rikshems bokslutskommuniké 2022: Stabilt driftöverskott och minskade vakanser

feb 03, 2023 07:30 - Regulatorisk information

Rikshem ökade hyresintäkterna med 3,5 procent till 3 169 mkr (3 062). Driftöverskottet uppgick till 1 760 mkr (1 768), en stabil nivå trots stora kostnadsökningar framför allt kopplade till el och uppvärmning.

–        Vi lämnar ett speciellt år bakom oss där krig i vårt närområde, hög inflation och stigande räntor har haft en stor påverkan på samhället. Detta har naturligtvis även berört Rikshem men samtidigt har vi haft en positiv utveckling där vi har avancerat inom de områden vi föresatt oss. Intäkterna för helåret ökar och vi fortsätter att minska våra vakanser. Rikshem står starkt och även i dessa tider av osäkerhet har vi tillgång till finansiering via såväl kapitalmarknaden som banklån vilket inte varit alla förunnat. Med tillförsikt går vi in i 2023, säger Anette Frumerie, vd Rikshem

 

  • Hyresintäkterna ökade till 3 169 mkr (3 062)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,3 procent
  • Driftöverskottet uppgick till 1 760 mkr (1 768), en minskning med 0,5
  • För jämförbara fastigheter minskade driftsöverskottet med 1,2 procent
  • Förvaltningsresultatet, justerat för engångskostnader och värdeförändring i JV-bolag ökade till 1 243 mkr (1 147)
  • Årets värdeförändring i fastigheter uppgick till -1 935 mkr (5 509)
  • Årets resultat uppgick till 228 mkr (5 931)  
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 59 423 mkr (58 780)
  • Totalavkastningen för året (inkl joint ventures) blev -0,4 procent (13,9)

 

 Läs hela bokslutskommunikén på rikshem.se eller i bifogad pdf.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se