Hållbar stadsutveckling

Rikshem är ett långsiktigt fastighetsbolag som inte bara utvecklar och bygger fastigheter, utan hela områden. För oss är det viktigt att ta ett helhetsperspektiv och bidra till ett hållbart samhälle genom att spela en aktiv roll i stadsutvecklingen på de orter där vi verkar.

Som ett av Sveriges största privata fastighetsbolag har Rikshem ett viktigt samhällsansvar. Vi strävar efter att utveckla våra områden utifrån de behov som finns lokalt på orten. Genom att tidigt ta hänsyn till rådande förhållanden för hållbarhet, trygghet och attraktivitet jobbar vi för att nya detaljplaner och byggrätter kan lyfta befintliga områden. 

Hyresrättens roll är central, men för att skapa hållbara livsmiljöer som fungerar för människor hela livet tror vi på blandade upplåtelseformer med både hyresrätter och bostadsrätter, liksom olika storlekar och standarder på lägenheter samt tillgång till samhällsservice. Hållbara sätt att transportera sig är också en viktig del för goda livsmiljöer och gång- och cykelvägar premieras i planering av områden. Vi erbjuder även bilpool i några områden runt om i landet.

Rum för livets alla faser

Med bostäder, förskolor, skolor, olika typer av vårdboenden och sociala mötesplatser erbjuder Rikshem rum för livets alla faser och behov. Vårt mål är att utveckla och förvalta trivsamma och trygga områden där människor både vill leva, arbeta och gå i skolan.

Även utemiljöerna spelar en viktig roll i stadsutvecklingen. Trivsel- och trygghetsfrämjande insatser görs för att skapa sociala mötesplatser och aktivitetsytor där människor i olika åldrar uppskattar att vistas. Vår satsning på sommarjobb för ungdomar i våra områden bidrar både till ökad sysselsättning, nya kontaktvägar och gemenskaper, stolthet över det egna området och minskad skadegörelse.

I dialog med kommunerna

Utvecklingen av våra områden sker i nära dialog med kommunerna. Vi ser över hur vi kan bidra på de orter där vi finns och vilka funktioner som kan behöva tillkomma för ökad trygghet; det kan handla om en ny lekpark, gemensam grillplats eller ökad belysning. Skolan är ett annat exempel där samverkan är viktig. Skolans roll i samhället är central genom att en lyckad skolgång kan avgöra en människas framtid och livsval.

Rikshem samarbetar nära kommunerna för att tillgodose framtida behov samt utveckla skolmiljöerna. Genom stöd till Läxhjälpen skapas dessutom möjligheter för fler elever att lyckas.

Långsiktighet och hållbarhet grunden i vår affär!

Vi på Rikshem ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta.

Vi tänker hållbart

Aktuella projekt

Rikshem växer genom kloka investeringar i olika kommuner men även genom att bygga nya bostäder.

Aktuella projekt