Gullviva Sjötäppan 7X5 3000Px

Internationella dagen för biologisk mångfald

Den 22 maj var det den internationella dagen för biologisk mångfald. På Rikshem arbetar vi aktivt med att öka den biologiska mångfalden i våra områden. Det gör vi bland annat genom att öka variationen av växter så att flera olika insekter trivs, och genom att tillföra naturbaserade lekmiljöer.

Genom att variera valet av växter och buskar, sätta upp insektshotell till våra flygande ”hyresgäster”, behålla delar av gräsytorna som ängsmark eller spara stubbar från nertagna träd hjälper vi naturen att bygga upp mångfalden i området.  

Vi jobbar med biologisk mångfald runtom på våra orter, på olika sätt beroende på förutsättningarna. Genom stödet Gröna, trygga samhällen från Boverket har vi utvecklat utemiljön i 19 bostadsområden där växligheten har varit i särskild fokus. På de flesta platser går det ofta att göra något. Exempelvis genom att anlägga en gräsmatta av en hård jordyta ger det insekter och insektsätande fåglar en plats att vara på, eller att låta en tidigare klippt gräsmatta få frodas till en blommande äng ökar mångfalden ytterligare.  

Seniorboendet Sjötäppan i Nacka är ett exempel där det aktivt arbetas med den biologiska mångfalden. Här finns grönområden med både död ved, sparade blommande ytor på gräsmattorna och en stor variation av träd och buskar. Dessutom finns det växthus och odlingsplatser för att höja trivseln och rekreationsvärdet för de boende. 

Våra lekotoper, naturbaserade lekmiljöer, bidrar även de till den biologiska mångfalden och ger samtidigt barn en naturlig lekmiljö. Stockar och stenar inbjuder till lek med balans, hopp och spring. Barnen får även möjlighet att interagera med naturen genom exempelvis ätbara bär och doftande blommor. 

Vi har bara en planet och alla arter fyller en viktig funktion, det är därför viktigt att vi tar hand om den.