Nyproduktion ger variation

Rikshems ambition är att uppföra 500-1000 nya lägenheter varje år, främst hyresrätter i tillväxtorter. När vi bygger nya bostäder i anslutning till ett befintligt område strävar vi alltid efter att komplettera med den typ och storlek på lägenheter som saknas för att erbjuda ett så varierat boendeutbud som möjligt.

Genom nyproduktion och byggande av fler lägenheter i befintliga byggnader kan Rikshems områden utökas med fler bostäder och samhällsnyttiga funktioner som skolor, äldreboenden och närservice. Det gör områdena mer attraktiva och skapar möjligheter för våra hyresgäster att bo länge i våra områden. När vi bygger nytt samarbetar Rikshem till exempel med kommuner, andra fastighetsägare, hyresgäster och privata vård- och skolaktörer.

Traditionella byggprocesser saknar ofta incitament för kvalitativt och effektivt byggande och det vill vi på Rikshem i möjligaste mån motverka. Vi har därför slutit tioåriga ramavtal med ett antal entreprenörer för att säkerställa en effektiviserad och långsiktig byggprocess. Förutom den nyproduktion som vi driver i egen regi köper och tillträder vi även redan påbörjade nybyggnationsprojekt, där säljaren åtar sig att färdigställa projektet vid överenskommen tidpunkt.

Norra Sveriges högsta trähus

Tre bostadshus byggda med trästomme stod klara för inflyttning 2018. Fastigheterna byggdes i samarbete med Lindbäcks Bygg utifrån Rikshems designhuskoncept.

Den allra största klimatpåverkan i en fastighets livscykel sker numera i byggskedet. Det är främst tillverkningsprocesserna för byggmaterial som orsakar koldioxidutsläpp, men även maskiner och transporter i samband med byggnationen. Vid varje nyproduktionsprojekt väljs det material som är mest fördelaktigt för aktuell fastighet. Rikshem arbetar både med betong och trästomme.

Rikshem var bland de första fastighetsbolagen i Sverige att bygga i trä, vilket är ett förnybart material som jämfört med andra byggmaterial släpper ut mindre koldioxid under hela sin livslängd och medför färre störningar i närområdet under uppförandefasen.

Vi tänker hållbart

Vi på Rikshem kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang och ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta.

För oss är hållbarhetsarbete en bra affär

Omtanke om vår miljö

Vi på Rikshem ska i vår dagliga verksamhet arbeta för att minimera vår klimatpåverkan. Vi ska bland annat sträva efter att göra hållbara materialval, minska energianvändningen samt möjliggöra för våra intressenter att leva hållbart.

Omtanke om vår miljö