Bolagsordning

Rikshem AB (publ) org nr 556709-9667

1 § Firma

Bolagets firma är Rikshem AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, eller genom inköpta tjänster - äga, utveckla och förvalta fast egendom, samt driva därmed förenlig verksamhet inkluderande bland annat tillhandahållande av fastighetsanknutna servicetjänster.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 50.000.000 kronor och till högst 200.000.000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 500.000 stycken och till högst 2.000.000 stycken.

6 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår

7 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, med noll (0) till tio (10) suppleanter.

8 § Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma minst en (1) och högst två (2) revisorer med noll (0) till två (2) suppleanter.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor för stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

10 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter;
 13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Hembud

Har aktie övergått till annan person, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

Lösningsrätten får begagnas för mindre antal aktier än hembjudningen omfattar.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte är överens i någon fråga som rör inlösen, får den som har begärt inlösen inom två månader från sin anmälan hos styrelsen om inlösen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarande ska äga rum på den ort där bolaget har sitt säte.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

Antagen vid extra bolagsstämma den 16 maj 2012.

 

Ladda ner Bolagsordning nedan