Solros

Affärsmässighet och hållbara affärer

Rikshem är ett fastighetsbolag som agerar långsiktigt. Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter. Våra ägare Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension AB är långsiktiga aktörer.

Vi ska leverera god avkastning till våra ägare, som även förväntar sig att det sker på ett hållbart sätt. När det går bra för oss växer även Sveriges pensionskapital.

Hållbara affärer

Hög affärsetik är av största vikt och en viktig del i att vara ett ansvarsfullt företag. Vi har dokumenterat vårt arbetssätt i policyer, riktlinjer och andra styrdokument för att styra verksamheten. I våra investeringar och affärsbeslut gör vi medvetna val utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi ska agera etiskt och har nolltolerans mot korruption.

Rikshem stävar efter att nya fastigheter och byggnader ska kunna finansieras grönt. Även våra renoveringsprojekt som medför väsentligt minskad energiförbrukning kan finansieras genom gröna obligationer eller grön finansiering hos Europeiska investeringsbanken. På så sätt driver vi på för en hållbar samhällsutveckling. 

Hållbara leverantörsled

Rikshem är en stor beställare och har därmed en stor möjlighet att påverka våra leverantörer av varor och tjänster. Vi ställer relevanta hållbarhetskrav vid upphandlingar och följer upp kraven med revisioner och kontroller. Vi ställer krav och arbetar aktivt med långsiktigt hållbara leverantörsled ur ett affärsetiskt och miljömässigt perspektiv genom vår leverantörsuppförandekod, som våra leverantörer och samarbetspartners ska följa.

Leverantörsuppförandekoden speglar Rikshems värderingar. De produkter eller tjänster som leverantörer tillhandahåller förväntas vara framställda under förhållanden som är förenliga med de principer som anges i FN:s globala hållbarhetsmål avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

Rikshem Leverantörsuppförandekod

Rikshem Uppförandekod

Grön finansiering

Rikshem emitterade gröna obligationer för första gången 2014 och var då ett av de första bostadsbolagen i världen med gröna obligationer. Rikshems ramverk för gröna obligationer uppdateras löpande för att anpassas till rådande standarder på marknaden.

Grön finansiering

Visselblåsning

Rikshem strävar efter att arbeta på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Visselblåsning