För Rikshem är hållbarhetsarbete en bra affär!

Vi på Rikshem kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang och ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta. Insatser och aktiviteter inom ramen för ett välfungerande och långsiktigt hållbarhetsarbete gynnar våra kunder och samhället i stort.

Det är vår övertygelse att hållbarhetsarbetet bidrar till engagerade medarbetare, bättre förvaltning, nöjdare kunder och en ökad lönsamhet. Vi ska skapa långsiktiga värden och vårda och förädla dem i vår dagliga verksamhet. Alla investeringar och beslut ska inrymma ett hållbarhetsperspektiv.

Det goda samhället

Vi vill att Rikshem, samtidig som vi gör bra affärer, ska bidra till goda insatser för samhället och skapa förståelse hos medarbetarna för att vi kan åstadkomma detta. För oss är hållbarhetsarbete en bra affär!

Vi ska inom ramen för vår verksamhet bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Hållbarhetsarbetet, likväl som verksamheten i stort, ska utgå från våra värderingar - Drivande, Närvarande, Ansvarstagande - och präglas av hög kompetens, god affärsmoral, etik och ansvarskännande.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Elisabeth Schylander, hållbarhetschef Rikshem

Omtanke om våra hyresgäster

Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället. Även små insatser i det dagliga kan ge långsiktiga förtjänster.

Omtanke om våra hyresgäster

Hållbar arbetsplats

Rikshem ska vara en jämställd och inkluderande arbetsplats med utrymme för olika människor och därmed mångfald. Alla ska kunna känna sig inkluderade och respekterade.

Hållbar arbetsplats

Omtanke om vår miljö

Vi på Rikshem ska i vår dagliga verksamhet arbeta för att minimera vår klimatpåverkan. Vi ska bland annat sträva efter att göra hållbara materialval, minska energianvändningen samt möjliggöra för våra intressenter att leva hållbart.

Omtanke om vår miljö

Ekonomiskt hållbar verksamhet

Rikshem vill vara ett ansvarsfullt företag vilket innebär att arbeta långsiktigt samt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Ekonomiskt hållbar verksamhet