Flickor Vinter Bostadsområde

Hållbarhet för våra kunder

Att våra kunder är nöjda med oss, vår produkt och vår service är en grundsten i vår affär. En stabil och lojal hyresgäst är vår bästa kund. Därför lyssnar vi på våra kunder, möjliggör för dem att utvecklas och utvecklas med dem.

Vi har en lokal närvaro i våra områden och vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att leva mera hållbart.

Lätt att leva hållbart

Vi vill underlätta för våra hyresgäster och kunder att leva mer hållbart; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det gör vi genom att ge förutsättningar för kunderna att källsortera, välja hållbara färdmedel och att minska hushållens energianvändning.

På flera orter samarbetar vi med de kommuner som vi verkar i och erbjuder bostadssociala kontrakt via kommunen. Det är till för de kunder som inte har möjlighet att få bostad på egen hand. De bostadssociala kontrakten har under senare år blivit färre, då de boende själv har fått ta över kontraktet från kommunen, vilket visar att konceptet gett önskvärt resultat.

De lokala behoven styr de sociala initiativ som görs i området. I de områden som har socioekonomiska utmaningar sätts extra insatser in i form av exempelvis Läxhjälp. Varje år erbjuder vi även ca 150 sommarjobb till ungdomar där 70 procent av ungdomarna ska komma från våra områden och 30 procent från andra delar av staden. Detta gör vi för att bredda nätverk och öka integrationen. Vi initierar och deltar även i flera insatser för att få fler i våra områden i arbete. Exempel på detta är genom TalangAkademin och Café Välkommen. 

Kunddialog

En god kunddialog är bra för våra områden och vår affär. Delaktighet i lokalsamhället ger även ökad delaktighet i samhället i stort. Vi vill tillhandahålla lättillgänglig, relevant och tydlig information till kunder och hyresgäster och ge service och lämna återkoppling i ärenden som uppstår. Vi genomför regelbundet kundundersökningar och utifrån kundernas behov, drivkrafter och önskemål arbetar vi aktivt med att utveckla kunderbjudandet.

Genom trivsel- och trygghetsvandringar, bomöten, områdesdagar och nyhetsbrev ger vi våra hyresgäster möjlighet att påverka sin livsmiljö. Inför förtätning och renovering genomförs större kunddialoger för att säkerställa att vi utvecklar våra områden tillsammans med våra kunder.

Rikshem Uppsala PL 001

Sommarjobb på Rikshem

Tillsammans med lokala samarbetspartners erbjuder Rikshem sommarjobb för ungdomar som bor i företagets fastigheter på de flesta orter där Rikshem har bostäder.

Sommarjobb på Rikshem
Läxhjälpen

Läxhjälpen

Läxhjälpen gör en konkret insats för att öka integrationen och se till att fler unga klarar skolan och inte hamnar utanför samhället.

Läxhjälpen
Cafe Valkommen

Café Välkommen

Café Välkommen är mötesplatsen på Fredriksdal i Helsingborg. Här bedrivs ett integrationsarbete för att skapa gemenskap och bryta isoleringen för i första hand kvinnor i stadsdelen.

Café Välkommen