Rikshems uthyrningspolicy

För att hyra en lägenhet hos oss på Rikshem har vi vissa krav som du måste uppfylla. De generella kraven gäller alla typer av boende hos oss och de övriga kraven för de olika typerna av boende som vi erbjuder.

Rikshems lediga lägenheter annonseras under Ledigt just nu eller via de bostadsköer som finns hos de externa lokala eller regionala bostadsförmedlingar som Rikshem samarbetar med. 

Rikshem värnar om långsiktiga kundrelationer och nöjda kunder. Rikshem eftersträvar att en majoritet av våra bostadshyresgäster ska vara förvärvsarbetande och vidare eftersträva en variation i ålder och familjekonstellationer och Rikshem förbehåller sig därför att fritt kunna välja bland de sökande. Vid uthyrning får inte olaga diskriminering förekomma.

Rikshem vill kunna tillgodose kundernas skiftande bostadsbehov över tid. För kund som bott minst 4 år i sin nuvarande lägenhet hos Rikshem finns ett lojalitetsprogram.

Rikshem samarbetar med de kommuner där vi är etablerade i och tillhandahåller lägenheter som kommunerna i sin tur kan upplåta för bostadssociala ändamål.

Generella krav

För att hyra lägenhet hos Rikshem måste du uppfylla vissa krav. De generella kraven gäller för alla typer av boende hos oss. Du ska:

 • ha fyllt 18 år
 • ha svenskt personnummer eller samordningsnummer
 • vara skötsam och skött dina åtaganden i ditt nuvarande boende utan anmärkning och på begäran kunna visa goda referenser från nuvarande och tidigare hyresvärd
 • själv eller genom ombud ha varit på eller deltagit i visning av lägenheten, om en sådan hållits
 • ha för avsikt att använda lägenheten som permanentbostad samt stadigvarande bo och vara folkbokförd i lägenheten. På begäran ska du därför kunna intyga att hyreskontrakt till annan hyresrätt eller eventuellt äganderätt i annan permanentbostad, som bostadsrätt eller villafastighet, har upphört eller kommer att upphöra i nära anslutning till tillträdet till den nya bostaden hos Rikshem.

Under hela boendetiden ska du ha en gällande hemförsäkring.

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter tillämpar Rikshem Boverkets generella rekommendationer angående hur många som får bo i en lägenhet. Det innebär följande:

1 rum och kök              max 2 personer
2 rum och kök              max 3 personer
3 rum och kök              max 4 personer
4 rum och kök              max 6 personer
5 rum och kök              max 8 personer

För enskilda lägenheter och vissa fastigheter kan, i undantagsfall, andra bestämmelser tillämpas. Av hyreskontraktet kommer framgå hur många som får bo i lägenheten.

Rikshem kan göra avsteg från dessa generella krav i vissa fall eller för vissa områden.

Inkomstkrav/kreditvärdighet

Du ska ha en sådan inkomst att du utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller Konsumentverkets norm för skälig levnadsstandard för dig och din familj. Vi utgår från din taxerade inkomst enligt Skatteverket. Kan du inte uppvisa taxerad inkomst så kan Rikshem i det enskilda fallet godkänna andra underlag.

Stöd och ersättning som inte är skattepliktig, såsom bostadsbidrag och bostadstillägg, kan i vissa fall medräknas, dock godkänns inte försörjningsstöd som inkomst.

Gemensam inkomst med annan person kan läggas till grund endast i det fall du har en maka/make, sambo eller partner som stadigvarande avser att bo tillsammans med dig i lägenheten.

Du får inte ha några betalningsanmärkningar eller pågående skuldsanering.

Rikshem kan göra avsteg från dessa inkomstkrav i vissa fall eller för vissa områden.

Övriga krav för olika boendetyper

Rikshem erbjuder olika typer av lägenheter såsom studentboende, ungdomslägenheter, trygghetsbostäder och seniorlägenheter. För dessa lägenheter ska du utöver de generella kraven ovan även uppfylla följande:

 • För att hyra trygghetsboende ska du ha fyllt 70 år
 • För att hyra seniorlägenhet ska du ha fyllt 55 år
 • För att hyra ungdomslägenhet ska du vara 18 – 25 år vid söktillfället
 • För att hyra studentlägenhet ska du vara heltidsstuderande på universitet,
  högskola eller motsvarande. Studierna ska omfatta minst 30 högskolepoäng per termin av vilka du per termin måste klara minst 15 högskolepoäng.

Våra sökvillkor

För att kunna söka bostad måste du registrera dig via Mina Sidor på och visa att du är aktivt bostadssökande genom att logga in minst en gång var sjätte månad. De lediga lägenheterna fördelas i huvudsak efter den sökandes poäng.

Andra uthyrningssätt kan förekomma bl a när det gäller lägenheter som av olika anledningar kräver snabb inflyttning eller stora samlade släpp av nyproducerade lägenheter eller i andra fall.

 • Du kan registrera dig och spara poäng från året du fyller 16 år
 • Du erhåller 1 poäng per dag från registreringsdatum
 • Om du svarar nej eller inte svarar alls på erbjudande om lägenhet 4 gånger under en sexmånadersperiod spärras du från att söka bostad under sex månader.

Oriktiga uppgifter – kund spärras

För Rikshem är det viktigt att allmänheten har förtroende för Rikshems uthyrningsarbete.

Om sökande har lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan och/eller åberopat oriktiga intyg förlorar sökanden samtliga sina poäng och spärras i 2 år från att söka lägenhet hos Rikshem. Har sökande hunnit teckna hyreskontrakt med Rikshem så leder de oriktiga uppgifterna till att Rikshem kan komma att säga upp hyresavtalet till upphörande och avflyttning. Lämnande av oriktiga uppgifter och intyg kan även leda till polisanmälan.

Rikshem tillåter inte att sökande använder sig av webbtjänster eller liknande som automatiskt aktiverar bostadssökande eller på annat sätt tillskansar sig otillbörliga fördelar i samband med ansökan. Om så skulle ske förlorar sökanden sina poäng och spärras i 2 år från att söka lägenhet hos Rikshem.

Policy for rental and allocation of housing

Uthyrningspolicyn har antagits av Rikshems styrelse, eventuella frågor kring policyn ställs till Rikshems Boendechef.

Mina sidor

På Mina sidor kan du som är hyresgäst eller bostadssökande hos oss enkelt utföra dina ärenden och anmäla intresse för lediga lägenheter, förråd och parkeringsplatser.

Logga in på Mina sidor

Lediga lägenheter just nu

De lägenheter som är lediga för uthyrning publiceras här på vår webbplats. Lägenheterna fördelas efter kötid bland dem som anmält intresse för den aktuella bostaden och som uppfyller de kriterierna som anges i vår uthyrningspolicy.

Lediga lägenheter just nu