Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Uthyrningspolicy

För att hyra en lägenhet hos oss på Rikshem har vi vissa krav som du måste uppfylla. De generella kraven gäller alla typer av boende hos oss och de övriga kraven för de olika typerna av boende som vi erbjuder.

Generella krav

För att få hyra lägenhet hos oss så ställer vi vissa krav, du ska:

 • ha fyllt 18 år.
 • vara skötsam och ha skött dina åtaganden i ditt nuvarande boende. I och med att du sökt lägenhet så godkänner och accepterar du att Rikshem får inhämta boendereferenser hos nuvarande och tidigare hyresvärd. Inga anmärkningar avseende hur du tidigare skött ditt boende från tidigare hyresvärd accepteras.
 • själv eller genom ombud ha varit på visning av lägenheten, om en sådan hålls.
 • under hela boendetiden ha en gällande hemförsäkring.
 • ha för avsikt att använda lägenheten som permanentbostad och stadigvarande bo och folkbokföra dig på lägenhetens adress. Med anledning av detta ska du på begäran kunna intyga att din äganderätt i en annan permanentbostad, såsom bostadsrätt eller villafastighet, upphört eller kommer att upphöra i nära anslutning till tillträdet till den nya bostaden hos Rikshem. Det innebär att du vid inflytt i den nya bostaden kan komma att krävas på intyg där det framgår att ägandet i den tidigare permanentbostaden avyttrats eller att du inte längre äger annan permanentbostad. Du som är kontraktsinnehavare och permanentboende på annan hyreslägenhet ska intyga att det hyresförhållandet upphört eller kommer att upphöra senast i samband med tillträdet till den nya bostaden hos Rikshem.

För att uppfylla våra inkomstkrav/kreditvärdighet ska du:

 • vara i en sådan ekonomisk situation att du utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller norm för skälig levnadsstandard för familjens storlek. Detta gäller både korttidskontrakt och tillsvidarekontrakt.
 • ha en inkomst baserad på arbete, pension, A-kassa eller studiemedel. Vissa bidragsformer kan medräknas som komplement till ovan inkomsttyper, dock godkänns inte försörjningsstöd eller etableringsersättning/etableringsbidrag. Rikshem samarbetar med de kommuner vi är etablerade i och tillhandahåller kommunerna lägenheter som kommunerna i sin tur kan upplåta för bostadssociala ändamål.
 • svara för minst 70 % av den totala gemensamma inkomsten för hushållet då du är huvudsökande till bostad. Gemensam inkomst läggs till grund i det fall du har en medsökande som stadigvarande avser bo tillsammans med dig i bostaden. Endast inkomst från en medboende kan medräknas i gemensam inkomst. Borgensåtagande kan inte medräknas.
 • kunna styrka alla inkomster genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande, för att de ska kunna medräknas. Vid arbete ska de tre senaste månadernas lönespecifikationer visas. Rikshem godkänner inte kontant löneutbetalning. 
 • genom intyg kunna visa att inkomsten är varaktig, dvs. säkerställd i minst 9 månader framåt fr.o.m. aktuell lägenhets inflyttningsdatum.
 • inte ha några betalningsanmärkningar.
 • om du är egen företagare, kunna styrka inkomsten med bland annat senast inlämnad deklaration till Skatteverket, registerutdrag från Skatteverket, aktuell resultat- och balansrapport samt nyutfärdat intyg från revisor. Egna företagare ska ha varit verksamma minst 1 år.

I det fall sökande har lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan om bostad eller har åberopat oriktiga arbetsgivarintyg, löneutbetalningar eller andra typer av intyg, så förlorar den sökande sina köpoäng och spärras i 2 år från Rikshems bostadskö. Har sökanden hunnit teckna hyresavtal med Rikshem så leder denna misskötsamhet till att Rikshem med stöd av hyreslagens bestämmelser kan komma att säga upp hyresavtalet till upphörande och avflyttning. Vidare kan lämnande av oriktiga uppgifter och intyg komma att leda till en polisanmälan.

Övriga krav

Vi erbjuder olika typer av lägenheter såsom studentboende, ungdomslägenheter, trygghetsbostad och seniorlägenhet. För dessa lägenheter vill vi, förutom kraven ovan, att du uppfyller detta:

 • För att hyra trygghetsbostad ska du ha fyllt 70 år.
 • För att hyra seniorlägenhet ska du ha fyllt 55 år.
 • För att hyra ungdomslägenhet ska du vara 18-25 år vid söktillfället.
 • För att hyra studentlägenhet ska du vara heltidsstuderande, dvs studier omfattande minst 30 högskolepoäng per termin av vilka du måste klara minst 15 högskolepoäng per termin, på universitet, högskola eller motsvarande.

Trångboddhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter så har vi riktlinjer mot trångboddhet. Av hyreskontraktet framgår vad som gäller för respektive lägenhet. Vi följer den generella rekommendationen från Boverket angående hur många som får bo i en lägenhet, det innebär följande:

 • 1 rum och kök max 2 personer
 • 2 rum och kök max 3 personer
 • 3 rum och kök max 4 personer
 • 4 rum och kök max 6 personer
 • 5 rum och kök max 8 personer

Policy for rental and allocation of housing

Mina sidor

På Mina sidor kan du som är hyresgäst eller bostadssökande hos oss enkelt utföra dina ärenden och anmäla intresse för lediga lägenheter, förråd och parkeringsplatser.

Mina sidor

Lediga lägenheter just nu

De lägenheter som är lediga för uthyrning publiceras här på vår webbplats. Lägenheterna fördelas efter kötid bland dem som anmält intresse för den aktuella bostaden och som uppfyller de kriterierna som anges i vår uthyrningspolicy.

Lediga lägenheter just nu