Rikshem presenterar delårsrapport för januari-juni 2016 (rapport bilagd)

aug 31, 2016 17:30 - Regulatorisk information

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-juni 2016. Hyresintäkterna har ökat till 1205 mkr (979), varav 4,4 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 929 mkr (529).

– Ett förbättrat förvaltningsresultat men också den positiva värdeförändringen på våra fastigheter gör att vi levererar ett mycket gott resultat för årets första sex månader. Perioden har präglats av den handlingskraft som är ett signum för Rikshem och innefattat såväl fastighetsaffärer och nya stora avtal som uppstart av nybyggnation och beslut om flera stora ROT-projekt, säger Sven-Göran Svensson, tf vd, Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 1205 mkr (979)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,4 procent (2,3)
  • Driftnettot ökade till 687 mkr (563)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftnettot med 5,5 procent (5,3)
  • Förvaltningsresultat om 587 mkr (158)
  • Resultatet för perioden var 929 mkr (529)
  • Fastighetsbeståndets värde 35 373 mkr (32 009)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Ragnarsson, CFO, 010-70 99 246, hans.ragnarsson@rikshem.se

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2016 klockan 11:45.

Detta är ett kompletterande utskick där delårsrapporten även är bilagd och inte enbart hänvisad till via länk.

Dokument

Release (pdf)