Zdravko Markovski 3-3 Foto Olof Holdar.jpg

Nya ledamöter till Rikshems styrelse

mars 25, 2022 08:15 - Regulatorisk information

Vid årsstämma den 24 mars 2022 valdes Siv Malmgren och Zdravko Markovski till nya ordinarie ledamöter i Rikshem AB (publ)s styrelse.

Valet av de nya styrelseledamöterna innebär att Rikshems styrelse utökas från sex till åtta ordinarie ledamöter.

Siv Malmgren

Siv Malmgren är född 1959 och har en fil kand i beteendevetenskap och en MBA från Stockholms universitet. Hon har tidigare varit vd för John Mattson samt styrelseledamot i Willhem, Fastighetsägarna Stockholm, Fastighetsägarna Sverige och i Handelsbanken, Regionbank Stockholm.

Zdravko Markovski

Zdravko Markovski är född 1964 och civilingenjör från KTH. Han har tidigare varit vd för Svevia och har haft flera ledande befattningar inom JM-koncernen där han bland annat suttit i koncernledningen i över tio år och varit affärsenhetschef för JM Bostad Stockholm. Zdravko Markovski har varit styrelseledamot i Backastad och Backastad Projekt samt Sveriges Byggindustrier. Idag är han ledamot i Besqab samt avgående ledamot i Castellum.

Rikshems styrelse består sedan årsstämman av: Per Uhlén (ordförande), Pernilla Arnrud Melin, Liselotte Hjorth, Andreas Jensen, Siv Malmgren, Zdravko Markovski, Per-Gunnar Persson och Peter Strand. 


Denna information är sådan som Rikshem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-25 08:15 CET.

Dokument