Blombacka Norra myran.jpg

Halverad klimatpåverkan för Rikshems senaste nyproduktion

feb. 02, 2024 07:10 - Pressmeddelande

Rikshems senaste nyproduktion, ett flerfamiljshus i Blombacka i Södertälje har fått resultatet 138 kgCo2/m2 BTA i den framtagna klimatdeklarationen. Det är en bra bit under hälften av medelvärdet för byggskedet av flerbostadshus, enligt en ny studie från Boverket.

Projektet visar också på mycket bra resultat även med de schablonvärden som motsvarar Boverkets förslag för kommande utökade byggdelsomfattning: 210 kgCO2e/m2 BTA. Att reducera byggskedets klimatpåverkan är en viktig del i Rikshems arbete för att minska klimatutsläpp i scope 3. Siffrorna visar på att det går att bygga mer hållbart och komma ner i låga klimatutsläpp per byggd yta.

Totalentreprenör för byggprojektet, som kallas Norra Myran, har varit Nokon. Byggnaden är uppförd med vad Nokon benämner som ”lättbyggnadssystem” med betongskiva, stålregelram och mineralull där framför allt två typer av klimatförbättrad betong och återvunnet stål lett till det fina resultatet.

Nokon har anlitat Tyréns för att göra klimatdeklarationen och Rikshem har varit involverad i processen att validera resultatet. Byggnaden certifieras dessutom med Miljöbyggnad Silver som har ett klimatdeklarationskrav på 290 kgC02e/m2 BTA.

Om Blombacka och etapp Norra Myran

Sedan 2014 har Rikshem utvecklat Blombacka i Södertälje. Här skapas ett mer varierat och blandat bostadsutbud när 370 nya lägenheter byggs som också ger tryggare gaturum, möjlighet för kommersiell service och mer definierade bostadsgårdar. Det senaste huset, Norra Myran, tillför området 58 nya hyreslägenheter samt tre lokaler fördelade på åtta våningsplan. Förnyade och ombyggda utemiljöer med ny lekplats, utegym och planteringar för ökad biologisk mångfald ingår också i projektet som en del i Rikshems hållbarhetsutveckling och ansvarstagande för social och ekologisk hållbarhet.

För ytterligare information

Jennie Wolmestad, kommunikationschef Rikshem, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se