Rikshem presenterar bokslutsrapport för 2014

feb 17, 2015 12:17 - Pressmeddelande

Rikshem AB har presenterat sin bokslutsrapport för 2014. I den framgår att hyresintäkterna ökade till 1 691 mkr (1 433), varav 2,4 procent för jämförbara fastigheter. Driftnettot ökade till 954 mkr (770), varav 8,4 procent för jämförbara fastigheter. Förvaltningsresultatet är 380 mkr.

Rikshem AB har presenterat sin bokslutsrapport för 2014.

I den framgår att:

  • Hyresintäkterna ökade till 1 691 mkr (1 433), varav 2,4 procent för jämförbara fastigheter.
  • Driftnettot ökade till 954 mkr (770), varav 8,4 procent för jämförbara fastigheter.
  • Förvaltningsresultat om 380 mkr
  • Fastighetsförvärv om 4 355 mkr.
  • Detaljplanen i Gränby, Uppsala, motsvarande 95 000 kvadratmeter BTA vann laga kraft.
  • Fastighetsbeståndets värde per 31 december uppgick till 25 160 mkr (19 982).
  • Räntetäckningsgraden för extern finansiering ökade till 2,9 gångar (2,2)

Läs hela rapporten på www.rikshem.se  

– Vi fortsätter att stärka vår position som ”den nationella allmännyttan” med effektiv fastighetsförvaltning, nya förvärv och omfattande investeringar i hållbarhet, säger Jan-Erik Höjvall, VD på Rikshem.

Som nationell allmännytta har Rikshem under 2014 investerat i långsiktig hållbarhet ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Rikshem skapade tillsammans med lokala samarbetspartners sommarjobb för ungefär 130 ungdomar som bor i våra fastigheter. Därutöver engagerar sig Rikshem i mentorprogram för ungdomar, läxhjälp och fritidsverksamhet för ungdomar. Rikshem samarbetar även med kommunerna om program för att hjälpa arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

Inom miljöområdet har vi koncentrerat oss på energibesparingar i fastighetsbeståndet. Rikshem påbörjade ett fokuserat arbete under 2013 för att minska koldioxidutsläppen och sänkte 2013 energiåtgången med fem procent. Under 2014 blev energibesparingen i genomsnitt cirka tre procent normalårskorrigerat. En viktig del i Rikshems strategi att minska koldioxidutsläppen har varit utbildning och under 2014 genomgick alla fastighetstekniker en driftoptimeringsutbildning. Rikshem köper grön el till över 300 fastigheter.

Rikshem tar sin roll som nationell allmännytta också genom att bygga nya hyresrätter. Därför lade Rikshem i maj förra året en beställning av 2 000 hyreslägenheter från Lindbäcks. Husen byggs i trä med mycket låg koldioxidutsläpp under livscykeln.