Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem kommenterar felaktiga uppgifter i media

okt 01, 2015 16:52 - Pressmeddelande

​Med anledning av senaste dagarnas artiklar om Rikshem i Dagens Industri och Aftonbladet och de felaktigheter/missuppfattningar som där förekommer, vill jag som ordförande i Rikshem göra följande förtydliganden.

Med anledning av senaste dagarnas artiklar om Rikshem i Dagens Industri och Aftonbladet och de felaktigheter/missuppfattningar som där förekommer, vill jag som ordförande i Rikshem göra följande förtydliganden.

1. Diskussionen om att skapa ett delägt fastighetsbolag med bostäder och samhällsfastigheter med en delvis ny profil förde jag med Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, under flera år före bildandet. En ledning växte fram och för denna, naturligtvis inklusive mig själv, var det från första dagen en förutsättning att vi skulle erbjudas möjlighet att med egna pengar bli delägare i bolaget.

2. Bolaget bildades sommaren 2010 och enligt avtal tecknat i mars 2011 kom AMF in som delägare till 50 %.

3. Ledningens delägarskap löstes genom att vi i maj 2011 tecknade ett konvertibelt förlagslån om 50 mkr, varav vi tre, VD Jan-Erik Höjvall och vVD Ilija Batljan och jag själv, investerade 45 mkr.

4. I samband med tecknandet av förlagslånet infördes en sekretessklausul. Efter den senaste händelseutvecklingen har vi valt, för att undvika spridning av felaktig information, att offentliggöra fördelningen mellan oss tre. Jan-Erik Höjvall investerade 25 mkr, Ilija Batljan 8 mkr samt jag själv 12 mkr.

5. Mot bakgrund av en mycket god utveckling för Rikshem ökade värdet av det konvertibla förlagslånet med 68 mkr, mätt per senaste årsskifte. Det kan ställas mot att värdet på hela Rikshem under motsvarande period steg med 3 873 mkr.

6. Ägarna i Rikshem har på bolagsstämma i somras beslutat att, som en fortsättning på det ursprungliga kravet om att få vara delägare, emittera ett nytt konvertibelt förlagslån om 45 mkr. Jan-Erik Höjvall har investerat 25 mkr och Ilija Batljan 20 mkr. Det nya konvertibla förlagslånet som löper över fem år är försett med ett s.k. ”tak”. Det innebär att värdet aldrig kan stiga med mer än 50 mkr, eller med ca 15 % per år. För att detta utfall skall vara möjligt ska värdet på hela Rikshem under dessa fem år öka med 11 397 mkr.

7. För tydlighets skull vill jag också framhålla

-att samtliga investeringar har skett på marknadsmässiga villkor, avstämda med tredje part

-att det har funnits ett konvertibelt förlagslån har rapporterats vid varje rapporteringstillfälle under åren, självklart har vi även i vår senaste delårsrapport rapporterat att lånen lösts i år, samt

-att beslut angående såväl det tidigare som det nya lånet fattats av en enhällig bolagsstämma.

Stockholm den 1 oktober 2015

Rikshem AB (publ)

Mats Mared

Styrelseordförande