Rikshems halvårsrapport januari-juni 2018: Positiv värdeförändring och högre hyresintäkter

aug. 30, 2018 07:30 - Regulatorisk information

Hyresintäkterna har ökat till 1 374 mkr (1 335). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,5 (4,1) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1 144 (1 464).

– Vi har tecknat flera avtal om förvärv av samhällsfastigheter och hyreshöjningarna för året har börjat komma in. Värdeutvecklingen på fastigheterna är fortsatt god och hyresintäkterna fortsätter att öka. Samtidigt påverkar vintereffekter och högre finansiella kostnader resultatet då vi förlängt kapital- och räntebindningen. Vi fortsätter också vår långsiktiga satsning på förvaltningen, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 1 374 mkr (1 335)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,5 procent (4,1)
  • Driftsöverskottet uppgick till 748 mkr (758)
  • För jämförbara fastigheter minskade driftsöverskottet med 0,4 procent
  • Förvaltningsresultat om 480 mkr (646)
  • Periodens resultat uppgick till 1 144 mkr (1 464)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 43 239 mkr (39 556)
  • Värdeförändring fastigheter om 933 mkr (977)
  • Totalavkastningen, avseende rullande 12 månader, uppgick till 7,6 procent (9,5)

Läs hela halvårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2018 klockan 07:30 CET.