Rikshems delårsrapport januari-september 2018

nov. 12, 2018 07:30 - Regulatorisk information

Hyresintäkterna har ökat till 2 071 mkr (1 996). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,8 (4,7) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1 650 (2 244).

– Hyresintäkterna fortsätter att öka dels genom årliga hyreshöjningar men också genom investeringar i fastigheterna. Vår medvetna satsning på förvaltningen leder till att underhållskostnaderna ökar men även den snörika vintern och följdskador därav fortsätter påverka kostnaderna. Gällande värdeförändringen är den lägre än tidigare då avkastningskraven inte längre minskar i samma takt. Samtidigt ser vi en fortsatt god hyresmarknad vilket bland annat visar sig genom snabb uthyrning i nyproducerade bostadsfastigheter, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 071 mkr (1 996)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,8 procent (4,7)
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 183 mkr (1 210)
  • För jämförbara fastigheter minskade driftsöverskottet med 3,2 procent
  • Förvaltningsresultat om 787 mkr (981)
  • Periodens resultat uppgick till 1 650 mkr (2 244)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 44 282 mkr (40 340)
  • Värdeförändring fastigheter om 1 126 mkr (1 523)
  • Totalavkastningen, avseende rullande 12 månader, uppgick till 6,6 procent (9,9)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se