Rikshems delårsrapport januari-mars 2022: Stabilt Rikshem ser möjligheter i oroliga tider

maj 06, 2022 07:30 - Regulatorisk information

Hyresintäkterna uppgick till 770 mkr för perioden. Nivån är en begränsad ökning i jämförelse med tidigare period. Ökade kostnader för el innebär att driftnettot minskar i perioden. Fastighetsbeståndets värde ökade till 59 683.

– Rikshem bedriver verksamhet med ett långsiktigt fokus. Vi ska äga fastigheter över lång tid och kunna möta våra kunders och ägares förväntningar under olika konjunkturer. Även om marknads- och omvärldsförutsättningarna har förändrats under året arbetar vi målmedvetet med effektiviseringar och energieffektiviseringar för att minska kostnader. Jag konstaterar att Rikshem står stabilt i dessa tider. Inflationsoro och kommande räntehöjningar kan även skapa möjligheter till nya affärer för Rikshem, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.   

  • Hyresintäkterna uppgick till 770 mkr (760)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 7 mkr eller 1,2 procent
  • Driftsöverskottet minskade med 15 mkr till 385 mkr (400)
  • Förvaltningsresultatet minskade med 3 mkr eller 1,0 procent till 272 mkr (275)
  • Periodens resultat före skatt ökade med 491 mkr eller 113 procent till 924 mkr (433)
  • Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till 124 mkr (95)
  • Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, uppgick till 59 683 mkr (58 780)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint ventures, uppgick till 13,8 procent (13,9)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

 

 

Dokument