Rikshems delårsrapport januari-mars 2023: Ökande driftöverskott i osäkra tider

maj 05, 2023 07:30 - Regulatorisk information

Rikshem ökade sina hyresintäkter med 9,2 procent. Driftöverskottet uppgick till 420 mkr (385), en ökning med 9,1 procent. Rikshem emitterade två obligationer om totalt 550 mkr med fyra års löptid. Periodens investeringar i fastigheter uppgick till 476 mkr (440).

- Vi verkar numera i en bistrare ekonomisk verklighet med osäkerhet kring inflations- och ränteutveckling. Men jag kan samtidigt konstatera att bolaget står fortsatt stabilt. Dock behöver vi nu bland annat prioritera hårdare bland våra investeringar när vi vill utveckla Rikshem vidare. Positivt är att vi har en hög uthyrningsgrad på bostadssidan och marknadsvakansen ligger på 1,2 procent (1,5). För samhällsfastigheterna uppgick ekonomisk uthyrningsgrad till 98,7 (97,9), säger Anette Frumerie, vd på Rikshem 

  • Hyresintäkterna uppgick till 841 mkr (770).
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 48 mkr eller 7,1 procent
  • Driftöverskottet uppgick till 420 mkr (385), en ökning med 9,1 procent
  • Förvaltningsresultatet minskade till 246 mkr (268)
  • Periodens resultat före skatt -1 075 mkr (924)
  • Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till -1 003 mkr (124) vilket motsvarar en värdeförändring om -1,7 procent (0,2)
  • Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, uppgick till 62 034 mkr (62 532)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint ventures, uppgick till -2,1 procent (-0,4)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Dokument