Rikshem säljer byggrätter i Orminge till Magnolia Bostad

sep. 30, 2019 07:30 - Pressmeddelande

Rikshem säljer två delar av fastigheten Orminge 46:1 i Orminge centrum i Nacka kommun, omfattande cirka 10 400 kvm BTA. På fastigheterna planerar Magnolia Bostad att utveckla bostäder och ett vårdboende. Rikshem har för avsikt att förvärva vårdboendet vid färdigställande.

Försäljningen omfattar byggrätter motsvarande cirka 5 200 kvm BTA bostäder och cirka 5 200 kvm BTA vårdboende. Rikshem har för avsikt att förvärva vårdboendet innehållandes 72 bostäder som uppförs och färdigställs av Magnolia. Fastigheten Orminge 46:1 omfattas av ett större detaljplaneprogram och affären mellan Rikshem och Magnolia Bostad är bland annat villkorad av att detaljplan vinner laga kraft, vilket bedöms ske under 2020 och 2021.

Rikshem äger och förvaltar ett antal fastigheter i Orminge centrum som i dagsläget omfattar cirka 16 000 kvm innehållande utbildning, vård och lokaler. Ett detaljplanearbete pågår och har varit ute på samråd under 2019. Enligt detaljplanen tillskapas totalt cirka 30 000 kvm BTA, i huvudsak bostäder, på Rikshems fastigheter.

- Vi ser fram emot utvecklingen av Orminge centrum. Genom att avyttra delar av fastigheten möjliggör vi för Magnolia Bostad att uppföra fler bostäder och ett vårdboende parallellt med det vi själva ska utveckla när väl detaljplanen vunnit laga kraft, säger Petter Jurdell, Chef Affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Jurdell, Chef Affärs- och hållbarhetsutveckling, Rikshem: 010-70 99 246, petter.jurdell@rikshem.se
Frida Löwengren, Kommunikatör, Rikshem: 072-050 73 54, frida.lowengren@rikshem.se