Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems Trygghetskollen: mörker och öde områden främsta orsakerna till upplevd otrygghet i sju svenska städer

nov 25, 2019 08:30 - Pressmeddelande

Under tre veckor har boende i sju svenska städer med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen. När projektet nu är avslutat står det klart att de trygghetsökande insatser som främst efterfrågas är bättre belysning och närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis.

De sammanställda resultaten av Trygghetskollen finns tillgängliga som rapporter på Rikshems hemsida. Trygghetskollen har främst genomförts av Rikshems hyresgäster och av naturliga skäl är därför knapptryckningarna i hög grad lokaliserade till de områden där Rikshem har fastigheter, då det är i dessa närområden som hyresgästerna dagligen rör sig.

Undersökningen är genomförd i Helsingborg, Kalmar, Luleå, Norrköping, Umeå, Västerås och Östersund och cirka 1 200 personer har fått GPS-knappar för att markera platser de upplever som otrygga.

– Syftet med Trygghetskollen har varit att få främst våra hyresgästers syn på hur vi kan öka tryggheten i deras närområden och vi är väldigt glada över det stora engagemang de visat. Vi genomför sedan tidigare undersökningar på samma tema som vi vidtar åtgärder utifrån. Därför känns det bra att 65 procent av de som lät bli att trycka på GPS-knappen motiverar det med att de aldrig kände sig otrygga. Det indikerar att vi gör rätt saker, och det ska vi fortsätta med, säger Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef Rikshem.

Bland de typer av platser som upplevs som mest otrygga finns parker (74 %), följt av centrumområden (57 %) och busshållplatser (51 %). Av de tillfrågade upplever 25 procent otrygghet i området där de bor. Otryggheten upplevs som starkast under vardagseftermiddagar och -kvällar, då flest knapptryck registrerats vid de tidpunkterna, vilket troligen beror på att många då rör sig utomhus.

Orsaker till upplevd otrygghet och förbättringsinsatser
På frågan om anledningar till varför testdeltagarna tryckt på knappen vid olika tillfällen, är de vanligaste orsakerna att platserna präglas av mörker/dålig belysning (70 %), är öde eller att den som trycker på knappen varit ensam (38 %) eller att trafikproblem förekommer (28 %).

Som förslag på hur problemen kan åtgärdas önskar deltagarna bättre belysning (82 %) och närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis (56 %). Många av testdeltagarna (48 %) anser att ansvaret för att förbättra tryggheten i det egna boendeområdet är delat mellan polis, fastighetsägare, politiker, boende i området och näringsliv.

– Vi ser en del förbättringsområden som våra lokalkontor kommer se över. Samtidigt framkommer mycket som vi inte själva styr över. Därför sammanställer vi lokala rapporter som vi hoppas få tillfälle att diskutera med andra fastighetsägare och kommunerna, så att vi tillsammans kan lösa de upplevda problemen och öka tryggheten i dessa sju städer, säger Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef Rikshem.

Samtliga rapporter och siffror hittar du på: https://www.rikshem.se/trygghetskollen

Om Trygghetskollen

För att ta del av Trygghetskollen i sin helhet, besök www.rikshem.se/trygghetskollen

Undersökningen Trygghetskollen är genomförd på uppdrag av Rikshem bland vuxna, huvudsakligen Rikshems hyresgäster, bosatta i Helsingborg, Kalmar, Luleå, Norrköping, Umeå, Västerås och Östersund. Syftet är att kartlägga platser som upplevs som otrygga för att mer effektivt kunna genomföra trygghetshöjande insatser.

Undersökningen har bestått av två delar. Under perioden 30 september-20 oktober hade närmare 1 200 personer möjlighet att genom att trycka på GPS-knappar markera platser där de upplever otrygghet. Urvalet bestod primärt av personer som är hyresgäster hos Rikshem, men personer bjöds även in att deltaga via en annonskampanj. Den höga delen deltagande hyresgäster från Rikshem medför att platser där de bor är överrepresenterade.

Under perioden 9-30 oktober skickades en enkät med frågor om orsaker till knapptrycken till samtliga deltagare i undersökningens första del, av vilka 365 valde att fullgöra enkäten. Enkäten genomfördes via webbenkäter distribuerade via e-post.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef, Rikshem: 070-585 00 43, petter.jurdell@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Rikshem: 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se